Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης

Πλαίσιο κειμένου: Το τμήμα στατιστικής ανάλυσης σχεδιάζει την έρευνα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους σας. Εφαρμόζονται στατιστικοί μέθοδοι, κατασκευάζονται στατιστικά μοντέλα με την χρήση διάφορων στατιστικών προγραμμάτων όπως το SPSS, STATA, EVIEWS, STATGRAPHIC, MINITAB, EXCEL. Το τμήμα διαθέτει έμπειρο προσωπικό με γνώσεις τους τομείς της Στατιστικής και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. 
Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης
Μεθοδολογία Έρευνας (Ποσοτική/ Ποιοτική Έρευνα/και τα δύο)
Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος
Προσδιορισμός Ερευνητικών υποθέσεων/ερωτημάτων
Κατασκευή Ερωτηματολογίου
Κωδικοποίηση δεδομένων
Εγκυρότητα/Αξιοπιστία ερωτηματολογίου
Περιγραφική Ανάλυση
Έλεγχος υποθέσεων (t-test ,paired t-test, one way ANova, two way Anova, Repeated measures Anova, Kologorov Smirov, Man Whitney, Wilcoxon κ.α.)
Εξαγωγή συμπερασμάτων

ΑLFASOFT-DATA SERVER

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ