Προσφορές

Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης

 

 

Είδος προσφοράς

Κόστος

Εισαγωγή δεδομένων (data entry) σε Εxcel, SPSS κ.α*

60,00€

Συμβουλευτική υποστήριξη** (1 μήνας)

60,00€

Συμβουλευτική υποστήριξη** (2 μήνες)

100,00€


* έως 120 ερωτηματολόγια και 40 ερωτήσεις-μεταβλητές
**συμβουλευτικές υπηρεσίες για το διάστημα του ενός μήνα/ δύο μηνών : Οδηγίες για την μεθοδολογία, τον τρόπο οργάνωσης, την κωδικοποίηση των δεδομένων, το είδος των στατιστικών αναλύσεων και γενικότερης φύσης απορίες πάνω στην στατιστική.

ΑLFASOFT-DATA SERVER

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ